Setup til kalibrering af Clamp on-flowmålere

Ultralyds-clamp-on flowmåling er en teknik, hvor man, ved hjælp af to transducere monteret uden på et rør, kan beregne volumenflowet af fluidet fx vand eller luft inden i røret.

Indtil nu har der ikke været sporbare og akkrediterede laboratoriefaciliter i Danmark til kalibrering af Clamp-on udstyr. I forbindelse med resultatkontraktperioden fra 2016-2018 har FLOW-laboratoriet ved Teknologisk Institut, som en del af Flowcenter Danmark-samarbejdet, etableret en kalibrerings­facilitet med henblik på at forbedre målenøjagtigheden for clamp-on målere, samt sikre sporbarhed på højeste niveau af disse.

Ud af projektet er der nu udkommet en rapport, der forklarer setup og konkluderer projektet.

Hent Rapporten: Setup til kalibrering af Clamp on-flowmålere

Resultater fra projektet installationsforhold og dynamisk aftapning

Afsluttende rapport for projekterne om installationsforhold og dynamisk aftapning (2016 – 2018)

Flowcenter Danmark har i projektperioden 2016-2018 undersøgt installationsforholds og dynamiske forbrugsmønstres indvirkning på målerresultater for husstands vand- og varmeenergimålere.

Der er foretaget en systematisk gennemgang af virkelige installationer. Denne gennemgang viser at det ofte ikke er muligt at følge installationsvejledningerne grundet begrænsninger i de fysiske forhold. De etablerede måleinstallationer viser sig at være af en opbygning, hvor der kan være forventes at være betydende flowforstyrrelser.

De hyppigst forekomne indløbsforhold inklusive rør med fremtræden korrosionsbelægning er genskabt i laboratoriet med tilfældigt udvalgte fabrikater og måleprincipper. Ingen af de afprøvede installationsforhold og målere udviste målefejl drift tolerancer (MPES).

Projektet har, på baggrund af observationer, generet en referenceprofil til at gengive et variabelt forbrugsmønster. Formålet med at skabe en ny profil var at teste måleren i de mest ekstreme brugsbetingelser, men stadig genskabe en realistisk belastning. Test af dette referenceprofil op imod de udvalgte målere og udvalgte indløbsforhold viser at indløbsforholdene ikke har signifikant betydning for målefejlene men at det dynamiske forbrugsmønster kan medføre målefejl på over MPES. Set over et helt år forbrug er der med det valgte simulerede forbrugsmønster ikke konstateret at nogle af de testede målere vil overskride MPES på årsbasis.

Der blev testet vingehjulsmålere, ringstempelmålere og ultralydsmålere af forskellige fabrikat. Vingehjulsmålerne overskred MPES ved dynamisk belastning.

Der er etableret et europæisk metrologiprojekt (EMPIR, MetroWaMet), der i perioden 2018-2020 vil gennemføre en undersøgelse af dynamiske forbrugsmønstres indvirkning på forbrugsafmåling og som forventes at etablere en vejledning i et testscenarie for at afdække målefejl ved dynamisk aftapning allerede ved testene i forbindelse med typegodkendelsen. Resultaterne af Flowcenter Danmark projektet er medtaget som udgangspunkt for dette europæiske projekt.

Download projektrapport Installationsforhold og Dynamisk Aftapning

Flowtemadag 2018 afholdt

Sådan håndterer du egenkontrol i fremtiden – Flowtemadagen 2018 afholdt

En af følgerne af Sikkerhedsstyrelsens nye bekendtgørelse inden for legal metrologi er krav til egenkontrol i forsyningsnetværket.

Flowtemadagen 2018 satte fokus på de nye regler, muligheder og krav – samt hvordan forsyning skal forholde sig i forhold til egenkontrol i fremtiden.

Siden den nye bekendtgørelse trådte i kraft i juli 2018, har forsyningsnetværket forberedt sig på overgangen fra stikprøvekontrol og faste verifikationsintervaller til egenkontrol af vandmålere og varmeenergimålere.

På Flowtemadagen var der mulighed for at høre Sikkerhedsstyrelsen informere om rammerne for egenkontrol, få branchens anbefalinger til egenkontrol fra Center for Legal Metrologi (CLM) og høre om mulige løsninger fra dansk industri.

Dertil bød dagen på nyeste viden om flowmåling og -kalibrering fra aktuelle udviklingsprojekter i regi af Flowcenter Danmark.

Flowtemadagen 2018 var velbesøgt af et bredt udvalg af repræsentanter fra dansk industri, forsyningsnetværket samt GTS-instuttter.

Find præsentationer fra temadagen her.

Veloverstået Flowtemadag 2017

Genoplev Flowtemadag 2017: Flow- og energimåling i industriel sammenhæng

Flowtemadag 2017 havde fokus på de nyeste landvindinger inden for flowmåling, og hvad der rører sig på området, herunder anvendelse af ultralyds clamp-on flowmåling til on-site flowmåling og CFD.

Flow- og energimåling spiller en støre og større rolle i mange industrielle brancher, hvor flowmåling anvendes i forskelligartede industrielle processer bl.a. hos vand- og fjernvarmeforsyninger og i proces- og medicinalindustrien. Flowmåling anvendes både til afregning af et specifikt medie fx fjernvarme eller benzin og til styring og driftsoptimering af processer.

Læs mere om temadagen og se præsentationerne. 

 

Installationsforhold

Vandmåleres måleevne ved dynamisk aftapning – eksemplet Benny

Benny er her en virtuel person, hvis handlinger i løbet af en dag er inspireret af observationer fra virkelige personer og publicerede tappeprofiler. Data er således ikke sporbar til en bestemt husstand, landsdel eller persongruppe.

Benny er ikke nødvendigvis en typisk dansker, når det kommer til vandforbrug. Men i dette eksempel vil vi betragte ham som en repræsentant for en vandforbruger og betragte Bennys tappeprofil som grundlag for et årsforbrug.

Dette indlæg beskriver, hvilke forventninger der kan være til usikkerheden på vandregningen, når der tages udgangspunkt i et hverdagsscenarie for en fiktiv persons forbrugsmønster. Der er her tale om et forbrugsmønster, som afviger i forhold til standarden og er baseret på observation af virkelige personers forbrugsmønster.

Hent rapporten her Vandmåleres måleevne ved dynamisk aftapning – eksemplet Benny

Flowtemadag 2017

Flowtemadag 2017: On-site flowmåling og nye flowmålingsteknikker

Flowcenter Danmarks årlige Flowtemadag kommer i 2017 til at handle om on-site flowmåling og flowmålingsteknikker. Den finder sted d.7. december 2017 i Aarhus.

Flowemadagen henvender sig til alle, der arbejder med flow- og energimåling i forbindelse med vand- og fjernvarmeforsyning, samt til målerproducenter, rådgivende ingeniører, entreprenører og installatører.

Endvidere henvender temadagen sig til proces- og medicinalindustrien, hvor flowmåling er en essentiel parameter i mange processer.

Tilmeld dig årets temadag om flowmåling

Kom til flowtemadag på Teknologisk Institut og hør om de nyeste landvindinger inden for flowmåling og hvad der rører sig på området. Hør om anvendelsen af ultralyds clamp-on flowmåling til on-site flowmåling og hør om hvordan CFD kan bruges til

Vi har samlet en bred skare af indlægsholdere fra producenter til brugere af udstyret, som med udgangspunkt i teori og praksis vil komme med interessante indlæg om flow og flowmåling.

On-site flowmåling og nye flowmålingsteknikker

Flow- og energimåling spiller en støre og større rolle i mange industrielle brancher, hvor flowmåling anvendes i forskelligartede industrielle processer bl.a. hos vand- og fjernvarmeforsyninger og i proces- og medicinalindustrien. Flowmåling anvendes både til afregning af et specifikt medie fx fjernvarme eller benzin og til styring og driftsoptimering af processer.

I takt med at flowmåling bliver en nøgleparameter i mange processer stiger kravene til målernes måleevne ved forskellige driftsbetingelser også. Udviklingen indenfor flowmåling er dog på ingen måde gået i stå og nye typer af flowmålere ser stadigvæk dagens lys. Det betyder blandt andet en forbedret nøjagtighed, men også at anvendelsesområdet kan udvides til at omfatter situationer, som man ikke tidligere har kunnet måle på fx når der er luft i den væske man ønsker at måle flowet af. Der findes mange forskellige flowmålingsprincipper, der hver især har sine fordele og ulemper og dermed hver især forskellige anvendelsesområder og prisklasser.

Så kom og hør om disse i højeste grad tidsaktuelle og interessante emner på flowtemadagen, hvor de belyses med spændende indlæg omkring de udfordringer såvel tekniske, som måletekniske man kan blive stillet overfor og hvilke muligheder og nye løsninger, der er for at overkomme udfordringerne

Flowtemadagen er blevet en fast tradition, der arrangeres af Flowcenter Danmark. Flowcenteret er et samarbejde mellem Force Technology og Teknologisk Institut.

Flowtemadag 2016 - Måling og afregning nu og i fremtiden

Højdepunkter fra Flowtemadag 2016

Genoplev Flowtemadag 2016: Måling og afregning – nu og i fremtiden

Flowtemadag 2016 havde i år fokus på måling og afregning af vand-, varme-, gasflow og andre væsker. Med særlig fokus på fremtidens udfordringer inden for smart metering, IoT, Industri 4.0, m.fl tiltrak Flowtemadagen opmærksomhed med rekord stort antal besøgende.

Den digitale tidsalder sætter nye rammer for håndtering af måling af flow i det forbunde samfund, det er en del af. Hvordan sikrer vi, at flowmåling bedst udnytter mulighederne inden for Internet of Things, Smart cities og Industri 4.0? Hvilke tendenser vil forsyninger, målerproducenter og smarte bydele møde i de kommende år?

Disse og mange andre spørgsmål blev diskuteret d. 17. november, hvor Flowtemadagen fandt sted. Med udgangspunkt i ekspertviden, cases og et kig ind i fremtiden, fik deltagerne indsigt i tendenser, erfaringer og debatpunkter i forhold til måling og afregningen i dag og i fremtiden.

Få indblik i eller genoplev Flowtemadagen 2016 ved at se alle præsentationer og billeder fra arrangementet.

Flowtemadag 2016 - Måling og afregning nu og i fremtiden

Tilmeld dig Flowtemadagen 2016

Flowtemadagen 2016: Måling og afregning – nu og i fremtiden

Internet of Things, Smart city, Industri 4.0 – det er aktuelle emner, der sætter dagsordener i medier, industri, den offentlige debat og i de små hjem. Det er ikke længere et spørgsmål om hvornår, men om hvordan vi som samfund træder ind i forbundethedens tidsalder.

Flowtemadag 2016 sætter også fokus på måling og afregning af flow nu og i fremtidens smarte byer. Hvordan sikrer vi, at måling og afregning af flow følger med tiden og alle de udfordringer og muligheder, den nye tidsalder bringer med sig? Hvilke tendenser vil forsyninger, målerproducenter og smarte bydele møde i de kommende år?

Dette og mange andre spørgsmål kan du få svar på d. 17. november 2016, hvor Flowcenter Danmark inviterer til Flowtemadag om måling og afregning inden for vand, varme, gas og andre væsker end vand – nu og i fremtiden.