Udvikling med nationalt og internationalt sigte

Visionen om internationalt at være blandt de bedste metrologicentre på flowområdet forudsætter, at Flowcenter Danmark løbende er med i udviklingsprojekter nationalt såvel som internationalt.

Nationalt understøttes udviklingsaktiviteterne af Forsknings- og Innovationsstyrelsen gennem de to deltagende Institutters resultatkontrakter, der i perioden 2007 – 2009 vedrørte flaregasmåling, alternative brændsler (brint, CNG, LNG m.v.), in-situ kalibrering af væskemålere til vand og andre væsker end vand samt videreudvikling af LDV-målemetoder inden for gennemsigtige væsker og luftarter.

Desuden omfattede det følgende samarbejdsprojekter:

    • Fremtidens energi- og miljømåling
    • Mikroflow
    • Laser Doppler Velocimetry (LDV)
    • Europæisk gaskubikmeter.

Resultaterne af de nu afsluttede projekter fremgår efterfølgende.

For perioden 2010 – 2012 er gennem nye resultatkontrakter sikret støtte til en fortsat udvikling af centret og de tilhørende faciliteter. Se igangværende projekter.

Internationalt sker udviklingen bl.a. gennemdeltagelse i EURAMET’s sammenligningsprojekter mv., og på dette felt har begge institutter i Flowcenter Danmark løbende været involveret.

Gennem det nye fælles europæiske udviklingsprogram EMRP er der imidlertid åbnet op for nye muligheder for at skabe udvikling i samarbejde med andre førende europæiske flowlaboratorier m.fl.

Et vigtigt sigte for Flowcenter Danmark er derfor at kunne være med i programmet i det omfang, som Danmark’s bidrag til programmet giver mulighed for.