Kalibrerings- og undervisningssetup for clamp-on ultralydsflowmålere

Clamp-on ultralydsflowmålere er mobile og fleksible flowmålere, der let kan monteres på rør af forskellig diameter.

Flowhastigheden bestemmes ved at måle tidsforskellen mellem ultralydsbølger, der transmitteres henholdsvis mod og med flowretningen. En korrekt måling af flowhastigheden kræver nøjagtigt kendskab til rørets specifikationer så som materialetype, rørtykkelse og diameter.

I Flowcenter Danmark regi vil Teknologisk Institut med henblik på kalibrering af clamp-on ultralydsflowmålere få fremstillet et kalibreret indsatsrør til montering i vores eksisterende flowstand. Dernæst vil Teknologisk Institut udvikle en demonstrations flowstand til undervisning i clamp-on ultralydsflowmåling, hvor forskellige fejlkilder for demonstrationens skyld kan introduceres.

Projektet støttes af resultatkontraktmidler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen i perioden 2016-2018.

lnstallationsforhold og dynamisk aftapning

Flowmålere til måling af vand- og varmeforbrug er typegodkendte i henhold til MID direktivet. Opnåelse af typegodkendelsen omfatter test af målenøjagtigheden ud fra standardiserede installationsforhold. I praksis vil der forekomme installationer, som vil være anderledes opbygget og derigennem potentielt vil have en større målefejl end sat som krav til godkendelse.

FORCE Technology vil i Flowcenter Danmark regi indsamle viden om de faktiske installationer i Danmark og ud fra dette gennemføre nogle virkelighedsnære test til vurdering af mulige målefejl. Der vil også indgå test til vurdering af fejl som følge af dynamisk aftapning og betydningen for den årlige regning for vand og varme.

Derudover vil der blive indsamlet viden fra udenlandske videnscentre for at kunne give et samlet overblik over installationernes og brugsmønstrenes betydning for målefejl og derigennem etablere undervisningsmateriale for personer, som monterer flowmetre.

Projekteterne støttes af resultatkontraktmidler fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen i perioden 2016-2018.