Lovmæssige forhold

I Danmark hører lovgivningen om måleenheder, målemetoder og måleinstrumenter ind under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Lovgivningen omfatter bl.a. handel med måleinstrumenter, handel med andre væsker end vand (olie, benzin, mælk m.v.) og afregning af forbrug af vand, varme og gas.

Sikkerhedsstyrelsen (SIK), under Økonomi- og erhvervsministeriet har metrologien som ansvarsområde. Sikkerhedsstyrelsen har tilknyttet Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) som udførende part af myndighedsreguleringen.

Dansk Metrologi (Dansk Metrologi), som er den legalmetrologiske del af DANAK, administrerer lovgivningen vedrørende målere. Dansk Metrologi udarbejder de bekendtgørelser, der regulerer handel med måleinstrumenter og varer og afregning af forbrug.

Handel med måleinstrumenter

Handel med måleinstrumenter er underkastet Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 436 om ikrafttræden af EF-direktiv om måleinstrumenter (MID) og om udpegning af notificerede organer af 16. maj 2006 (Retsinformation). Denne bekendtgørelse implementerer et EF-direktiv om krav til målere inden for bl.a. vand, varme, gas og andre væsker end vand.

Ifølge direktivet skal fabrikanter af måleinstrumenter, der bruges til legal brug (afregning), godkendes af notificerede organer, inden målerne må placeres på markedet. Almindeligvist kræves der en typeafprøvning af måleren efter et godkendt dokument samt en godkendelse af målerens produktion. Produktionsgodkendelsen kan enten være i form af et godkendt kvalitetsstyringssystem eller en uafhængig slutinspektion og -prøvning.

Typeafprøvningen vil almindeligvist blive foretaget efter en harmoniseret standard eller et normativt OIML dokument. Når måleren opfylder kravene, kan det notificerede organ udstede en EF-typeafprøvningsattest. De danske EF-typeafprøvningsattester kan findes på Dansk Metrologis hjemmeside (MID-Certifikater).

Når måleren opfylder betingelserne, kan fabrikanten påføre måleren CE-mærket og metrologimærket (M plus årstal). De to mærker giver brugeren sikkerhed for, at måleren lever op til kravene i direktivet. Desuden skal fabrikanten udstede en overensstemmelseserklæring, som skal følge måleren.

Afregning af forbrug og handel med andre væsker en vand

Afregning reguleres af bekendtgørelser om måleteknisk kontrol af det måleudstyr, der anvendes ved afregningen/handlen. I disse bekendtgørelser beskrives anvendelsesområdet og hvilke krav, der stilles til udstyrsleverandører, netselskaber, reparatører og forbrugere. Desuden har Dansk Metrologi udarbejdet vejledninger til bekendtgørelserne i form af måletekniske direktiver.