Måling af forbrug af luftformig gas

Måling af forbrug af luftformig gas reguleres af Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1037 af 17. oktober 2006 med senere ændring i bekendtgørelse nr. 816 af 28. juli 2008.

Dansk Metrologi har udsendt en vejledning til bekendtgørelse nr. 1037 i form af et måleteknisk direktiv MDIR 03.01-01. Bekendtgørelsen omfatter målere uanset konstruktionsprincip.

Bekendtgørelsen har forskellige regler for måleudstyr, der anvendes i husholdninger, erhverv og let industri og måleudstyr, som anvendes andre steder. Grænsen går ved et forbrug, der er større end 100.000 normalkubikmeter pr. år og som hovedregel forsynes vha. trykkompenserende måler.

Bekendtgørelsen kræver, at måleudstyret skal være udstyret med en visning af de måleresultater, der danner grundlag for afregning. Dette gælder uanset, om måleren er udstyret med fjernaflæsning eller ej.

Bekendtgørelsen omfatter:

 • Udstyrsleverandører
 • Netselskaber, herunder fordelingsselskaber som fx boligselskaber
 • Reparatører
 • Gasforbrugere
 • Notificerede organer
 • Bemyndigede laboratorier
 • Akkrediterede laboratorier

Bekendtgørelsen opstiller betingelser for godkendelse af målere i henhold til Måleinstrumentdirektivet (MID). Gasmålere og konverteringsenheder kan godkendes efter metoderne B+D, B+F eller H1 i direktivet.
Bekendtgørelsen opstiller betingelser for målere, der ikke er omfattet af MID.
Bekendtgørelsen opstiller betingelser for reverifikation af målere.
Bekendtgørelsen indeholder overgangsbestemmelser for målere, der er godkendt efter tidligere EF-regler eller nationale regler.

Der findes følgende harmoniserede standarder, som sikrer at måleren opfylder de væsentlige og instrumentspecifikke krav i MID:

 • EN 1359:1998/A1:2006 Bælggasmålere
 • EN 12261:2002/A1:2006 Turbinegasmålere
 • EN 12405-1:2005/A1:2006 Volumenkonverteringsudstyr til gasmålere
 • EN 12480:2002/A1:2006 Rotationsgasmålere

Kontaktperson:

Kurt Rasmussen

FORCE Technology
Park Allé 345
DK. 2605 Brøndby
Denmark
Phone: +45 2269 7632
E-Mail: ktr@force.dk